Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för beställning av tjänster/kurser av Hälsomotiv Sara Skog AB, org.nr: 5592561145, Kvarnforsplan 5-7, 78466 Borlänge, Sverige (” Hälsomotiv”).

Genom att beställa en tjänst/kurs som tillhandahålls av Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) eller genom att anmäla sig till Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) e-postutskick anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (nedan Villkoren). Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan föregående avisering.

1. Inledning

Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) tillhandahåller kurser i att starta hälso- samt coaching verksamt(nedan Tjänsten) och förmedlas till betalande kund (nedan Kunden).

2. Beställning

Betalning av de tjänster som tillhandahålls av Halsomotiv.se, halsomotivstresscoach.com (Hälsomotiv) sker via Swish, Resursbank eller faktura.

Betalning av Tjänster hanteras av Halsomotiv.se, halsomotivstresscoach.com (Hälsomotiv).

Kursavgiften ligger på 40 000 SEK och då får kunden åtkomst till hela kursmaterialet för Certifierad Stresscoach.

Vid delbetalning av kursen maila infohalsomoitv@gmail.com samma dag som du går med.

Vid fakturering ansvarar kunden för att fakturan kommit rätt och betalas i tid. Om kunden anser att fakturan kommit fel ska detta omedelbart anmälas till infohalsomotiv@gmail.com. 

Det tillkommer en fakturaavgift på 300kr vid delbetalning som går via Halsomotiv.se, halsomotivstresscoach.com (Hälsomotiv)

Om ej all betalning 40 000 SEK inklusive eventuella fakturaavgifter betalats in kommer ej kunden kunna ta ut ett diplom eller certifikat.   

4. Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (Ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska du meddela detta till Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) via e-post till infohalsomotiv@gmail.com under Ångerfristen. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen.

OBS! Ångerrätten gäller ej företag såsom olika bolagsreformer och enskild näringsverksamhet. 

5. Rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) produkter och tjänster tillkommer Hälsomotiv.se (Hälsomotiv). Innehåll i det utbildningsmaterial som tillhandahålls av Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Hälsomotiv.se (Hälsomotiv). Digital utbildning och tillhörande utbildningsmaterial får inte göras tillgängligt eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift. Kunden får en i tid begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda beställd utbildning och för internt bruk.

Du godkänner härmed att (Hälsomotiv) får använda dina resultat som du får av våra kurser som marknadsföring på sociala medier, internet, PR. 

DU godkänner att äganderätten till allt material och information som tillhandahålls av Hälsomotiv.se är konfidentiell och utgör Hälsomotiv.se egendom. All upphovsrätt liksom annan immateriell rätt tillhör enbart och uteslutande Hälsomotiv.se egendom. Sådant material och information får endast användas av Studenten efter godkännande av Hälsomotiv.se.

6. Force majeure

Om Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) kontroll.

7. Reservationer

Innehållet i utbildningarna, det material samt den information som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) garanterar inte att Kunden uppnår något specifikt resultat.

Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada som uppstår för Kunden och/eller tredje man i samband med användandet av Tjänsten. Innehållet i utbildningarna samt information och tips som Kunden får av Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) är endast ämnat att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Kunden ansvarar för att rådgöra med läkare innan något beslut fattas baserat på utbildningsmaterial, tips och/eller information som Kunden fått av Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) för att undersöka eventuella hälsoeffekter. Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) förbehåller sig rätten att vid sjukdom, bortgång eller annat förhinder ställa in eventuella kurstillfällen utan att bli återbetalningsskyldig gentemot kursdeltagare. Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) förbehåller sig även rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis priser, tider, kursinnehåll och tryckfel i skriftliga dokument eller på Hälsomotiv.se (Hälsomotiv).

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte Kundens rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning sker omedelbart och Kunden meddelas via e-post.

8. Personuppgifter

När du genomför en anmälan till kurs eller e-postutskick hos Halsomotiv.se (Hälsomotiv) uppger du dina personuppgifter. I samband med din anmälan och samtyckt till vår integritetspolicy godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet (se Halsomotiv.se (Hälsomotiv) privacy villkor). Halsomotiv.se (Hälsomotiv) kommer att behandla Kunders personuppgifter, såsom namn, personnummer, adresser och telefonnummer, genom att uppgifterna registreras i Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) kundregister i syfte att bland annat kunna kommunicera med Kunder kring utbildningen samt erbjudanden och relevant information om de tjänster som Halsomotiv.se (Hälsomotiv) erbjuder. Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. För kunder som anmält sig till en kurs hos Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som anmält sig till prenumeration på Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) e-postutskick sparas uppgifterna till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick. Du har enligt Dataskyddsförordningen (The GeneralData Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådant fall via e-post på infohalsomotiv@gmail.com. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. För vidare information, se vår integritetspolicy).

9. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.halsomotiv.se. Om du besöker http://www.halsomotiv.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför vi använder cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) användande av cookies?

Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra överinställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare. Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post iSverige. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida:http://www.pts.se/.

10. Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren bestäms av svensk lag. I händelse av en tvist mellan Kunden och Hälsomotiv.se (Hälsomotiv) ska en sådan tvist ska lösas genom direkt kommunikation mellan Kunden och (Hälsomotiv). Genom att godkänna Villkoren samtycker Kunden till att inte kommer att delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av företaget.

11. Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor eller funderingar relaterade till Tjänsterna eller Villkoren per e-post till: infohalsomotiv@gmail.com.

 

12. POLICY Utbildningsretreat
Anmälan är bindande. När du anmält dig skickas en faktura på anmälningsavgiften 5000 kronor som är delfaktura 1 av 2. Delfaktura 2 är resterande belopp på utbildningskostnaden.
Utbildningen kan delbetalas och faktureras som fler delar upp till 6 delar som max, detta måste framgå när anmälan till utbildningen kommer in eller innan fakturering av anmälningsavgiften sker. 
Vid sjukdom skjuts utbildningsstart upp till nästa kursstart, läkarintyg krävs för detta. 
Avanmälan av utbildningar kan ske upp till 30 dagar före start. Ev. inbetald avgift betalas då åter med avdrag för de kostnader som Hälsomotiv Sara Skog AB haft.
Avanmälan som sker med mindre marginal än 30 dagar före utbildningens start skall styrkas med läkarintyg för återbetalning av kursavgift. Avanmälan som sker med mindre än 30 dagar före utbildningsstart och har styrkts med läkarintyg återbetalas till 50% av utbildningens pris. Har avbetalningsplan upprättats korrigeras den så att priset blir korrekt. 
Avbrott under utbildningens gång ersätts ej. Vid sjukdom/covid 19 skjuts utbildningen upp till nästa kursstart. 

Utbildningsstart kan komma att flyttas om utbildningsledaren blir sjuk, av naturliga skäl - ingen ersättare finns. Kursdeltagaren kan välja distansutbildning som alternativ i detta fall.